Logo Praktijk Pure

Een natuurlijk alternatief voor uw gezondheidsklachten!

Algemene voorwaarden

Natuurgeneeskundig praktijk Pure

1. Definities

Natuurgeneeskundig Praktijk Pure van Cindy Paudyal is een eenmanszaak gevestigd in Utrecht, aan de Tweede Oosterparklaan 157. Cliënt = iedere natuurlijke persoon die met Natuurgeneeskundig Praktijk Pure een behandelovereenkomst aangaat.

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de Natuurgeneeskundige en cliënt.

 

3. Uitvoering van de overeenkomst

  • Natuurgeneeskundige zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • Client zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de natuurgeneeskundige worden medegedeeld.
  • Natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte en/of onvolledige gegevens.

 

4. Wijziging van de behandeling

Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de therapie te wijzigen of aan te vullen zullen natuurgeneeskundige en cliënt in onderling overleg de behandeling aanpassen.

 

5. Geheimhouding

Natuurgeneeskundige heeft geheimhoudingsplicht van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de behandeling of van een andere bron is verkregen. De medische gegevens van cliënt vallen hier in ieder geval onder.

De (medische) gegevens van cliënt worden zorgvuldig bewaard gedurende de behandeling en tot 15 jaar na het laatste bezoek i.v.m. de eisen die aan de praktijkinrichting worden gesteld. Daarna zullen die gegevens op een veilige manier worden vernietigd.

 

6. Klachten

Indien cliënt niet tevreden is of klachten heeft over de behandeling of verrichte werkzaamheden, dient dit binnen 30 dagen schriftelijk te worden gemeld aan natuurgeneeskundige. Natuurgeneeskundige doet wat in haar vermogen ligt om tot een wederzijdse oplossing te komen. Als beide partijen er niet uit komen, kan cliënt de klacht via de KAB (klachtencommissie alternatieve behandelwijzen) kenbaar maken.

 

7. Betaling

Client dient mijn factuur middels een transactie (overboeking, contant) binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op de vermelde bankrekening. Bij te late betaling zal ik een incassobureau inschakelen en is cliënt aansprakelijk voor alle kosten die daarmee gepaard gaan..

 

8. Verhindering

Wanneer je een afspraak wilt verzetten of annuleren, dient dit minimaal 24 uur van tevoren aangegeven zijn, zodat ik in de in de mogelijkheid ben deze plaats op te vullen. Wanneer je je niet tijdig afmeldt, zullen de kosten voor het consult bij je in rekening worden gebracht. Je bent 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om jouw verhindering telefonisch of per e-mail door te geven (info@praktijkpure.nl).

 

Logo Praktijk Pure

info@praktijkpure.nl  www.praktijkpure.nl  +31 6 18 21 47 21

 

© Copyright 2023 Praktijk Pure. Alle rechten voorbehouden.

Algemene voorwaarden - Privacy Verklaring - Sitemap